MangaBB for Android devices  

Read Kouryaku Syndrome manga online

 Kouryaku Syndrome

Manga Titles: Capture Syndrome, Koryaku ShindorĊmu, Koryaku Syndrome
Description:
Hina is a typical game otaku ever since one can remember. The day he falls in love, he bumps into the worst scenery; his crush happens to be his mortal enemy's younger sister, Natsushiro Ryusei! What shall the big brother say... Or probably request from Hina?
Status: Completed
Released: 2014
Rating: Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full Rating Star Full 10 (10 Votes) Rate it!
Genres: Comedy, Drama, Yuri

Read Kouryaku Syndrome Manga Online:

Your rating: -
Please enter the character as shown in the image above. Alphabet case doesn't matter.

Already Rated!

A user has already rated this series using your current IP address ().

Rating Queued!

Thank you for rating this series. Ratings will be updated later.